Home
Periode    
-2000 Jetro geeft Mozes raad, een van de eerste echte adviseurs. >>Meer informatie  
 
1842 De Tachtigjarige Oorlog (in de modernere geschiedschrijving ook wel De Opstand of de Nederlandse Opstand genoemd) is de naam voor een opstand en strijd in de Nederlanden (1568-1648, met het Twaalfjarig Bestand in de jaren 1609-1621). >>Meer informatie  
 
1881 In 1881 vestigden J. van Hasselt en J. de Koning zich in Nijmegen als onafhankelijke ingenieurs. Hiermee ontstond het eerste raadgevend technisch ingenieursbureau. >>Meer informatie  
 
1893 Frederick Taylor vestigde zich in 1893 zelfstandig als consulting engineer for management in Philadelphia, VS. Hij wordt beschouwd als de Father of Scientific Management, de grondlegger van de Scientific Management gedachte. >>Meer informatie  
 
1905 Kort voor de eerste wereldoorlog wordt een psycholoog ingeschakeld als adviseur bij selectievraagstukken. J.H. Lahy test in 1905 telefonistes en in 1908 trambestuurders op de juiste geestelijke vermogens voor het goed uitvoeren van hun functie. >>Meer informatie  
 
1908 In 1908 wordt de accountant J.G.Ch. Volmer als hoogleraar aangesteld op de pas ingestelde leerstoel ‘Bedrijfsleer en het Boekhouden’ aan de TU Delft. Volmer (1865-1935) spreekt op 6 januari 1909 zijn inaugurele rede uit, met als titel ‘Iets over Zakenwijsheid’.  
 
1910 De ‘Interstate Commerce Commission of the House of Representatives’ in Washington onderzoekt de verhogingen van de vrachtprijzen van de de Amerikaanse spoorwegen. De efficiency resultaten van toepassing van het ‘Taylor systeem’ in de organisatie van de Amerikaanse spoorwegen zou een verhoging van de vrachtprijzen teniet kunnen doen.  
 
1913 Oprichting van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool (NHHS) te Rotterdam. Het vakgebied ‘organisatie en management’ wordt vanaf de oprichting aan de NHHS achtereenvolgend gedoceerd door o.a. de hoogleraren J.G.Ch. Volmer, J. Goudriaan, T.J. Bezemer, P.G.M. Hesseling, R.H. Bredero, A.R.T. Williams, W. Vrakking en J. Paauwe.  
 
1913 In het werk van Ernst Hijmans (die samen met Van Gogh een adviesbureau had) zijn drie belangrijke ontwikkelingen, fases in de tijd, te ontdekken. In eerste instantie werd hij beïnvloed door het werk van Frederick Taylor en Frank Gilbreth. Hun theorieën richtten zich vooral op tijd- en bewegingsstudie. In de eerste fase van zijn loopbaan richtte Hijmans zich ook sterk op deze studies. In 1913 publiceerde Hijmans zijn eerste tijdstudies, en in de jaren 20 ging hij zich er nog meer op richten. >>Meer informatie  
 
1917 Op initiatief van ambtenaren die voor de rijksoverheid werken, wordt in 1917 de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs, ONRI opgericht. Het lidmaatschap was voorbehouden aan zelfstandige raadgevende ingenieurs.  
 
1918 Ontwikkeling van de toepassing van psychologie binnen organisaties en het advieswezen. >>Meer informatie  
 
1919 Verschijnen van het proefschrift ‘Het Taylor-stelsel’ van A.H. Colijn (zoon van de latere minister-president H. Colijn); promotor is prof. J.G.Ch. Volmer.  
 
1920 Oprichting van het gemeentelijk adviesbureau voor beroepskeuze door de gemeente Amsterdam, onder leiding van de hoofdonderwijzer E.J. van Det.  
 
1920 Oprichting van de Dr. D. Bosstichting, bureau voor school- en beroepskeuze-adviezen (J. Luning Prak en H.J.F.W. Brugmans).  
 
1920 In het jaar 1920 richtten ir. Ernst Hijmans en ir. V.W. van Gogh het Organisatie Advies Bureau (OAB) op, met ondersteuning van de Nederlandse Maatschappij van Nijverheid en Handel. Het OAB was het eerste échte organisatieadviesbureau in Nederland. >>Meer informatie  
 
1921 Opening door de gemeente Amsterdam van een Psychotechnisch Laboratorium, waar gemeentepersoneel in aanvulling op de medische keuring psychologisch wordt getest.  
 
1921 Oprichting van de Faculteit der Handelswetenschappen aan de Gemeente Universiteit Amsterdam (prof. Th. Limperg Jr (1879-1961)).  
 
1922 Benoeming van F.J.M.A. Roels als eerste universitaire hoogleraar in de psychologie aan de rijksuniversiteit Utrecht (het Academisch Statuut had in 1921 de mogelijkheid geopend van een doctoraalopleiding psychologie).  
 
1922 In 1922 vestigt Ir. J.M. Louwerse (1887-1953) zich als zelfstandig bedrijfsadviseur, onder de naam ‘Adviesbureau J.M. Louwerse’.  
 
1923 Het Bezuinigings (Efficiency) Congres, georganiseerd op initiatief van de Vereniging van Ambtenaren der Gemeente-Financiën). Tijdens dit congres wordt de basis gelegd voor de oprichting van het Nederlands Instituut voor Efficiency in 1925.  
 
1924 Oprichting van het NIVE: Nederlands Instituut voor Efficiency; doel: ‘bevordering der volkswelvaart door verbetering van administratie en organisatie’.  
 
1924 Oprichting door de gemeente Utrecht van de Utrechtse (vanaf 1934 Nederlandsche) Stichting voor Psychotechniek (directeur: Jhr D.J. van Lennep; medewerkers J.H. van der Vlist en T. Kuiper).  
 
1924 Oprichting Afdeling Technische Economie binnen het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIvI); de in 1904 opgerichte Sociaal Technische Vereniging van Democratische Ingenieurs en Architecten (STV) gaat op in de Afdeling Technische Economie.  
 
1924 In 1924 werd in Hawthorne (California, VS) bij een vestiging van Western Electric Company een onderzoek gedaan naar de effecten van verlichting op de arbeidsproductiviteit in een fabriek waar telefoonapparatuur vervaardigd werd. Uit dit onderzoek bleek dat de productiviteit toenam bij elke vermeerdering, maar ook bij elke vermindering van de hoeveelheid licht. Ook verandering van werkomstandigheden zoals werktijden, rusttijden en beloningen deed de productiviteit stijgen. De bedrijfspsycholoog en hoogleraar aan de Harvard Universiteit, Elton Mayo (hieronder op de foto), werd ingeschakeld om de resultaten van het experiment te onderzoeken. >>Meer informatie  
 
1925 Ir. J.M. Louwerse treedt met ir. B.W. Berenschot uit het adviesbureau Hijmans, Van Gogh, Rentenaar met de oprichting van het Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie Ir. J.M. Louwerse.  
 
1927 Oprichting van het Psychotechnisch Laboratorium aan de Vrije Universiteit van Amsterdam door J. Waterink. In 1929 wordt Waterink benoemd als hoogleraar in de paedagogiek, de psychotechniek en de verdere toepassingen van de psychologie aan de VU.  
 
1927 Benoeming van J.E. de Quay tot hoogleraar in de psychotechniek aan de Roomsch-Katholieke Handelshoogeschool te Tilburg. Van 1933 tot 1947 was De Quay tevens hoogleraar bedrijfsleer. De Quay (Commissaris van de Koningin van Noord Brabant van 1946-1959 en minister-president van 1959-1964) is werkzaam geweest als psychotechnicus in het Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie van ir. J.M. Louwerse en ir. B.W. Berenschot.  
 
1927 Oprichting Roomsch-Katholieke Handelshoogeschool te Tilburg.  
 
1929 Oprichting van de Nederlandse vestiging van Bedaux & Co N.V. te Amsterdam (directeur Ir. A. Strachoff). C. Bedaux (1886-1944) vestigt zich in 1918 als zelfstandig adviseur in de Verenigde Staten (Charles E. Bedaux Company). Na de Tweede Wereldoorlog wordt de naam gewijzigd in Societé Continentale pour l’Analyse et la Mésure du Travail v/h Bedaux & Co N.V.  
 
1930 Oprichting van het Psychologisch Instituut Den Haag (J. Luning Prak).  
 
1930 Oprichting van het Adviesbureau voor Commerciëele Bedrijfsorganisatie (L.C. Vervooren en L. Meertens).  
 
1930 Oprichting van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde (NIPG) te Leiden. Eerste directeur: J.P. Bijl. Hoofd van de afdeling Geestelijke Gezondheid: J. Koekebakker (psycholoog), na WO II wordt H.A. Hutte (ook psycholoog) aangetrokken. De afdeling Geestelijke Gezondheid houdt zich vooral bezig op het terrein van mens, werk en human relations. Onder andere M.G. Ydo verricht in deze afdeling onderzoek, uitmondend in zijn proefschrift ‘Plezier in het Werk’ (1947). In 1960 wordt het NIPG ondergebracht bij TNO.  
 
1930 Ir. B.W. Berenschot wordt mede-vennoot van J.M. Louwerse (Bureau Louwerse/Berenschot).  
 
1931 De crisis van 1931 heeft grote gevolgen voor het land. In Twente leidt dit tot een grote staking in de textielsector. >>Meer informatie  
 
1932 Benoeming van G. Révèsz tot hoogleraar in de psychologie aan de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam.  
 
1932 CIOS-congres (Vijfde Internationale Congres voor Wetenschappelijke Bedrijfsorganisatie te Amsterdam) (Uitvoerend Comité: prof. Th. Limperg Jr., ir. B.W. Berenschot en ir. V.W. van Gogh).  
 
1933 Het Raadgevend Kantoor voor Organisatie & Efficiency werd in 1933 opgericht door R.W. Starreveld en H. van de Bunt. Vanaf 1935 gaf het kantoor jaarlijks 'De Kantoormachinegids' uit die bedrijven adviseerde bij aankoop van kantoormachines en aanverwante zaken. Na het uittreden van Starreveld in 1950, die als vennoot toetrad tot het accountantskantoor Klijnveld, Kraayenhof & Co, zette Van de Bunt onder eigen naam het adviesbureau voort. In 1960 trad Van de Bunt uit het adviesbureau. Anno 2009 wordt het adviesbureau aangegeven met Van de Bunt, Adviseurs voor Organisatie en Beleid. >>Meer informatie  
 
1933 Van Gogh, Hijmans en Rentenaar gaan ieder zelfstandig verder: - Ir. Ernst Hijmans start met het Raadgevend Ingenieursbureau voor Efficiency - Ir. V.W. van Gogh met het Adviesbureau voor Organisatie en Rationalisatie - J. Rentenaar met het Adviesbureau voor Bedrijfstechniek en Efficiency.  
 
1935 Het Raadgevend Kantoor voor Organisatie en Efficieny werd op 16 juni 1933 opgericht door R. W. Starreveld en H. Van de Bunt. Vanaf 1935 gaf het kantoor jaarlijks ´De kantoormachinegids´ uit. Deze gids was een losbladig handboek over kantoormachines en aanverwante zaken. De gids adviseerde bedrijven bij de aankoop van kantoorbenodigdheden. De gids werd een groot succes en er ontstond ook een Engelstalige versie, genaamd ‘the Office Machine Manual’. Op de bijlage zien we een offprint van de Nederlandse uitgave van de gids, uit mei 1939. >>Meer informatie  
 
1936 Oprichting van het Gelders Instituut en Adviserend Efficiencybureau (G. Ubbink en J.P. Metman). In 1959 sluit het eenmansbedrijf ‘Efficiency Bureau’ van Peet Metman zich aan bij het Raadgevend Efficiency Bureau van Bosboom & Hegener.  
 
1936 Oprichting van de Studieclub van Efficiency-Ingenieurs (onderafdeling van de Afdeling Technische Economie van het KIvI); momenteel (2009) onder de naam Studieclub voor Beleids- en Besturingsvraagstukken.  
 
1938 Oprichting van het Nederlands Instituut van Praktizeerende Psychologen (N.I.P.P.)  
 
1938 In 1938 richtte Ir. Willem Berenschot een van de eerste Nederlandse adviesbureaus op. In eerste instantie lag de focus hierbij op het uitdragen van ideeën van Frederick Taylor en het toepassen van Scientific Management. Het bedrijf groeide uit tot een grote onderneming, waar collegialiteit en een ´familieband´ wel altijd belangrijke punten waren. >>Meer informatie  
 
1939 Oprichting van de interne organisatie afdeling bij Unilever. Hoofd wordt ir. A. Strachoff, afkomstig van Bedaux en Co, N.V.  
 
1940 Oprichting van het Centraal Bureau voor Organisatie en Efficiency (mei/juni 1940), voorloper van de Orde van Organiatiekundigen- en Adviseurs (OOA) en de Raad van Organisatieadviesbureaus (ROA). Initiatiefnemer is ir. Ernst Hijmans met medewerking van Berenschot, Van Gogh, Louwerse en Rentenaar). >>Meer informatie  
 
1940 Op 10 mei 1940 wordt Nederland, ondanks Duitse beloften voor respectering van de Nederlandse neutraliteit, aangevallen door Nazi-Duitsland dat via Nederland (en België) Frankrijk wil binnenvallen. De lage landen raken daarmee betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. >>Meer informatie  
 
1941 Oprichting van het Psychotechnisch Adviesbureau Ir. H.J. Kolkman en L. Deen. In 1947 voortgezet onder de naam Deen en Bokslag. In 1970 omgezet in Psychologisch Adviesbureau Deen.  
 
1941 Het Centraal Bureau voor Organisatie en Efficiency wordt omgedoopt tot Orde van Organisatie en Efficiency Adviseurs.  
 
1941 Op 25 en 26 Februari 1941 wordt er in een groot deel van het land in veel grote bedrijven gestaakt.  
 
1942 C. Hijner (1913-1943) treedt (met F.C.M. Hegener (1909-1955)) uit het Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie Ir. J.M. Louwerse en vestigt zich als zelfstandig organisatieadviseur onder de naam Ir. C. Hijner; w.i., Raadgevend Ingenieur voor Bedrijfsorganisatie.